سمینار ملی اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش – ۱ مرداد ۱۳۹۵