تعریف جناب مهندس پاک سرشت مدیرعامل IREST از دکتر علوی